Polityka prywatności – informacje związane z RODO

Administratorem danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez mechanizmy na stronie internetowej www.kbt.edu.pl jest KBT Pracownia Rozwoju – Krzysztof Terski NIP 7391066537.

Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt przy użyciu formularza kontaktowego. Zbierane dane  obejmuję: imię i nazwisko, numer telefonu, NIP, adres poczty elektronicznej oraz w zależności od składni adresu inne informacje, które mogą z niego wynikać (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia itp.).

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy KBT Pracownia Rozwoju – Krzysztof Terski.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości komunikacji zwrotnej i realizacji określonej usługi oraz uniemożliwi kontakt z Państwem w przyszłości.

Macie Państwo prawo do żądania od KBT Pracownia Rozwoju – Krzysztof Terski dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możecie Państwo kontaktować się z naszym biurem –  biuro@kbt.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Państwa dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.

WAŻNE! Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znaleźliście – wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

Państwa dane będą usuwane niezwłocznie po wykonaniu danej usługi, chyba że wyrazicie Państwo oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji ze strony www.kbt.edu.pl w ramach newslettera. Wówczas dane te będą przetwarzane tak długo jak długo będziecie Państwo podtrzymywać chęć otrzymywania informacji (newslettera) i zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku rezygnacji z prenumeraty nieodpłatnego newlettera.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.